Colofon
Disclaimer.

Directeur:

Dip.-Ing. Thomas Meyer (CEO)
Dip.-Kfm. Christof Didam (CFO)
Dr.-Ing. Thomas Klumpen (COO)
Thomas Huhn (CSO)
Dip.-Ing., Dip.-Wirt.-Ing. Axel Müller (CSO)

Contact:

TKM GmbH
In der Fleute 18
42897 Remscheid/Germany

Telefoon: +49 (0) 2191 969 0 
Fax: +49 (0) 2191 969 111
E-Mail:info[at]tkmgroup.com

BTW-nr.:

DE 120812676
Kantongerecht Wuppertal: HRB 11550

(Duits equivalent van Nederlandse inschrijving bij Kamer van Koophandel)

Inhoudelijk verantwoordelijk overeenkomstig § 5 TMG en § 55 RStV:

Michael Holt
Referent Marketing, Werbung & PR 
TKM GmbH
In der Fleute 18, 42897 Remscheid, Germany
Tel.: +49 2191 969 318
Fax: +49 2191 969 112

Algemeen

De website wordt door TKM onderhouden; alle rechten aan of in verband met de website zijn voorbehouden aan TKM

Aansprakelijkheid

De beschikbaar gestelde inhoud werd uiterst zorgvuldig samengesteld. TKM kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud. De betreffende gebruiker is daarom in principe verplicht, de inhoud vooraf op geschiktheid voor het door hem geplande gebruik te controleren of te laten controleren. TKM is volgens de algemene wetgeving alleen verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. TKM is echter niet verplicht, de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar omstandigheden te zoeken, die op een onrechtmatige handeling duiden. De plicht tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijft hierdoor onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas vanaf het moment van kennisname van een concrete schending van de rechten mogelijk. Zodra eventuele onrechtmatigheden bekend zijn, zal TKM deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

TKM stelt deze website evenals andere productinformatie (hierna ook „Productinformatie of

„Productinhoud“ genoemd) beschikbaar aan gebruikers „zoals dit beschikbaar is“ en zoals wettelijk is toegestaan, zonder enige (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, toezegging of aansprakelijkheid. Behalve in geval van opzettelijke schade is TKM niet aansprakelijk voor schade die door of als gevolg van het gebruik van deze informatie is ontstaan. In ieder geval is TKM niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, aanvullende, toevallige of vervolgschade, die door of als gevolg van het gebruik van deze inhoud is opgetreden.

Aansprakelijkheid voor links

De inhoud op deze website bevat links naar externe websites van derden, waar TKM geen invloed heeft op de inhoud van die sites. Daarom kan TKM niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe websites van derden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is alleen de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op strafbare feiten gecontroleerd op het moment dat ze aan de website van TKM werden gelinkt. Op het moment waarop ze werden gelinkt was geen sprake van onrechtmatigheden. In alle redelijkheid is een permanente

inhoudelijke controle zonder eventuele concrete aanwijzingen die duiden op onrechtmatigheden niet mogelijk. Zodra eventuele onrechtmatigheden bekend zijn, zal TKM deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Bovendien is TKM niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website of de inhoud daarvan.

Auteursrecht

Op de door TKM opgestelde inhoud en creatieve uitingen op deze sites is het auteursrecht van toepassing. Dat wil zeggen dat, anders dan binnen de grenzen van de auteurswet, de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TKM is vereist voor het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden of op welke andere manier te gelde maken dan ook. Voor zover de inhoud van deze site niet door TKM werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wanneer de inhoud van derden als dusdanig is aangemerkt. Mocht een gebruiker toch op een schending van de auteurswet opmerkzaam worden gemaakt, dan vraagt TKM u vriendelijk om dit aan TKM door te geven. Zodra eventuele onrechtmatigheden bekend worden, zal TKM deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Productinformatie

Informatie en documenten van derden Als aan de gebruiker productinformatie ter beschikking wordt gesteld, die op gegevens van derden berusten, dan is de datum van de laatste update op het betreffende gegevensblad opgenomen. Alhoewel TKM zich ook om de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van informatie van derden bekommert, kan TKM hiervoor, voor zover wettelijk is toegestaan, niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

Eigen informatie en documenten van TKM

De informatie over TKM-producten is gebaseerd op de meest actuele kennis en ervaringen van TKM en voldoet aan de betreffende grondslagen van de keuringsinstanties. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de eigen verplichting om een product voorafgaand aan de verwerking of het gebruik zelf te controleren en te testen op mogelijke gebreken. Omdat de opslag en het gebruik buiten de invloedssfeer van TKM ligt en TKM niet alle dienovereenkomstige omstandigheden kan beoordelen, kan TKM niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een ondeskundige opslag of ondeskundig gebruik. Het gebruik van het product voor toepassingen die niet in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, is niet door TKM gecontroleerd. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen, die weliswaar zijn toegestaan of goedgekeurd door de keuringsinstanties, maar niet door TKM worden aanbevolen. TKM wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een dergelijk gebruik af.

Vele, vooral ook plaatselijk of regionaal gerelateerde factoren, kunnen een negatieve invloed op de werking van het product hebben. Voor dergelijke gevolgen kan TKM of de verkooppartner van TKM niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele eigendomsrechten, bestaande wetten en bepalingen evenals de betreffende grondslagen voor de toelating van het product en de gebruiksaanwijzing moeten door de gebruiker van het product onder eigen verantwoording in acht worden genomen. Alle hierin opgenomen opgaven en informatie kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd.“

Algemene verkoopvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk geregeld, worden de Algemene verkoopvoorwaarden van TKM door de website en de inhoud van de website, de materialen en informatie niet gewijzigd.

Veranderingen en updates

TKM kan deze website naar eigen inzicht en zonder iedere vorm van aansprakelijkheid op ieder moment, zonder vooraankondiging, in het geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of het gebruik ervan beëindigen, en is niet verplicht de website daartoe bij te werken.

Slotbepalingen

Iedere wettelijke aanspraak of proces in verband met de website of het gebruik ervan valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de regelingen van het internationale privaatrecht.

© Copyright TKM GmbH, Remscheid, Duitsland